ఉచ్ఛిష్ట గణపతి స్తోత్రం Ucchista Ganapati Stotram Lyrics in English, Telugu, Tamil, Kannada

ఉచ్ఛిష్ట గణపతి స్తోత్రం Ucchista Ganapati Stotram Lyrics As the head god of the Uchchhishta Ganapatya sect, one of the six main schools of the Ganapatyas, Ucchista Ganapati is one of the 32 incarnations of Lord Ganesha. He is Lord Ganapathy’s tantric side. Together with his partner Shakti Devi, Ucchista Ganapathy is shown as having six hands and blue skin. Get the lyrics to the Sri Ucchista Ganapati Stotra in Hindi below, then recite it fervently in thanksgiving for Lord Ganesha’s blessing.

ఉచ్ఛిష్ట గణపతి స్తోత్రం Ucchista Ganapati Stotram Lyrics in Telugu

Ucchista Ganapati Stotram
Ucchista Ganapati Stotram

దేవ్యువాచ |
నమామి దేవం సకలార్థదం తం
సువర్ణవర్ణం భుజగోపవీతమ్ |
గజాననం భాస్కరమేకదంతం
లంబోదరం వారిభవాసనం చ || ౧ ||

కేయూరిణం హారకిరీటజుష్టం
చతుర్భుజం పాశవరాభయాని |
సృణిం చ హస్తం గణపం త్రినేత్రం
సచామరస్త్రీయుగలేన యుక్తమ్ || ౨ ||

షడక్షరాత్మానమనల్పభూషం
మునీశ్వరైర్భార్గవపూర్వకైశ్చ |
సంసేవితం దేవమనాథకల్పం
రూపం మనోజ్ఞం శరణం ప్రపద్యే || ౩ ||

వేదాంతవేద్యం జగతామధీశం
దేవాదివంద్యం సుకృతైకగమ్యమ్ |
స్తంబేరమాస్యం నను చంద్రచూడం
వినాయకం తం శరణం ప్రపద్యే || ౪ ||

భవాఖ్యదావానలదహ్యమానం
భక్తం స్వకీయం పరిషించతే యః |
గండస్రుతాంభోభిరనన్యతుల్యం
వందే గణేశం చ తమోఽరినేత్రమ్ || ౫ ||

శివస్య మౌలావవలోక్య చంద్రం
సుశుండయా ముగ్ధతయా స్వకీయమ్ |
భగ్నం విషాణం పరిభావ్య చిత్తే
ఆకృష్టచంద్రో గణపోఽవతాన్నః || ౬ ||

పితుర్జటాజూటతటే సదైవ
భాగీరథీ తత్ర కుతూహలేన |
విహర్తుకామః స మహీధ్రపుత్ర్యా
నివారితః పాతు సదా గజాస్యః || ౭ ||

లంబోదరో దేవకుమారసంఘైః
క్రీడన్కుమారం జితవాన్నిజేన |
కరేణ చోత్తోల్య ననర్త రమ్యం
దంతావలాస్యో భయతః స పాయాత్ || ౮ ||

ఆగత్య యోచ్చైర్హరినాభిపద్మం
దదర్శ తత్రాశు కరేణ తచ్చ |
ఉద్ధర్తుమిచ్ఛన్విధివాదవాక్యం
ముమోచ భూత్వా చతురో గణేశః || ౯ ||

నిరంతరం సంస్కృతదానపట్టే
లగ్నాం తు గుంజద్భ్రమరావలీం వై |
తం శ్రోత్రతాలైరపసారయంతం
స్మరేద్గజాస్యం నిజహృత్సరోజే || ౧౦ ||

విశ్వేశమౌలిస్థితజహ్నుకన్యా
జలం గృహీత్వా నిజపుష్కరేణ |
హరం సలీలం పితరం స్వకీయం
ప్రపూజయన్హస్తిముఖః స పాయాత్ || ౧౧ ||

స్తంబేరమాస్యం ఘుసృణాంగరాగం
సిందూరపూరారుణకాంతకుంభమ్ |
కుచందనాశ్లిష్టకరం గణేశం
ధ్యాయేత్స్వచిత్తే సకలేష్టదం తమ్ || ౧౨ ||

స భీష్మమాతుర్నిజపుష్కరేణ
జలం సమాదాయ కుచౌ స్వమాతుః |
ప్రక్షాలయామాస షడాస్యపీతౌ
స్వార్థం ముదేఽసౌ కలభాననోఽస్తు || ౧౩ ||

సించామ నాగం శిశుభావమాప్తం
కేనాపి సత్కారణతో ధరిత్ర్యామ్ |
వక్తారమాద్యం నియమాదికానాం
లోకైకవంద్యం ప్రణమామి విఘ్నమ్ || ౧౪ ||

ఆలింగితం చారురుచా మృగాక్ష్యా
సంభోగలోలం మదవిహ్వలాంగమ్ |
విఘ్నౌఘవిధ్వంసనసక్తమేకం
నమామి కాంతం ద్విరదాననం తమ్ || ౧౫ ||

హేరంబ ఉద్యద్రవికోటికాంతః
పంచాననేనాపి విచుంబితాస్యః |
మునీన్సురాన్భక్తజనాంశ్చ సర్వా-
-న్స పాతు రథ్యాసు సదా గజాస్యః || ౧౬ ||

ద్వైపాయనోక్తాని స నిశ్చయేన
స్వదంతకోట్యా నిఖిలం లిఖిత్వా |
దంతం పురాణం శుభమిందుమౌలి-
-స్తపోభిరుగ్రం మనసా స్మరామి || ౧౭ ||

క్రీడాతటాంతే జలధావిభాస్యే
వేలాజలే లంబపతిః ప్రభీతః |
విచింత్య కస్యేతి సురాస్తదా తం
విశ్వేశ్వరం వాగ్భిరభిష్టువంతి || ౧౮ ||

వాచాం నిమిత్తం స నిమిత్తమాద్యం
పదం త్రిలోక్యామదదత్స్తుతీనామ్ |
సర్వైశ్చ వంద్యం న చ తస్య వంద్యః
స్థాణోః పరం రూపమసౌ స పాయాత్ || ౧౯ ||

ఇమాం స్తుతిం యః పఠతీహ భక్త్యా
సమాహితప్రీతిరతీవ శుద్ధః |
సంసేవ్యతే చేందిరయా నితాంతం
దారిద్ర్యసంఘం స విదారయేన్నః || ౨౦ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలతంత్రే హరగౌరీసంవాదే ఉచ్ఛిష్టగణేశస్తోత్రం సమాప్తమ్ |

Ucchista Ganapati Stotram Lyrics Details
Song Ucchista Ganapati Stotram
Category Devotional
Music Label/ Source Nova Marathi Bhakti

Ucchista Ganapati Stotram Vidoe Song

उच्छिष्ट गणपति स्तोत्र Ucchista Ganapati Stotram Lyrics in Hindi

नमामि देवं सकलार्थदं तं
सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतम् ।
गजाननं भास्करमेकदन्तं
लम्बोदरं वारिभवासनं च ॥ १ ॥

केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं
चतुर्भुजं पाशवराभयानि ।
सृणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं
सचामरस्त्रीयुगलेन युक्तम् ॥ २ ॥

षडक्षरात्मानमनल्पभूषं
मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च ।
संसेवितं देवमनाथकल्पं
रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये ॥ ३ ॥

वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं
देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यम् ।
स्तम्बेरमास्यं ननु चन्द्रचूडं
विनायकं तं शरणं प्रपद्ये ॥ ४ ॥

भवाख्यदावानलदह्यमानं
भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः ।
गण्डस्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं
वन्दे गणेशं च तमोऽरिनेत्रम् ॥ ५ ॥

शिवस्य मौलाववलोक्य चन्द्रं
सुशुण्डया मुग्धतया स्वकीयम् ।
भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते
आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः ॥ ६ ॥

पितुर्जटाजूटतटे सदैव
भागीरथी तत्र कुतूहलेन ।
विहर्तुकामः स महीध्रपुत्र्या
निवारितः पातु सदा गजास्यः ॥ ७ ॥

लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः
क्रीडन्कुमारं जितवान्निजेन ।
करेण चोत्तोल्य ननर्त रम्यं
दन्तावलास्यो भयतः स पायात् ॥ ८ ॥

आगत्य योच्चैर्हरिनाभिपद्मं
ददर्श तत्राशु करेण तच्च ।
उद्धर्तुमिच्छन्विधिवादवाक्यं
मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः ॥ ९ ॥

निरन्तरं संस्कृतदानपट्‍टे
लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै ।
तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं
स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे ॥ १० ॥

विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या
जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण ।
हरं सलीलं पितरं स्वकीयं
प्रपूजयन्हस्तिमुखः स पायात् ॥ ११ ॥

स्तम्बेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं
सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भम् ।
कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं
ध्यायेत्स्वचित्ते सकलेष्टदं तम् ॥ १२ ॥

स भीष्ममातुर्निजपुष्करेण
जलं समादाय कुचौ स्वमातुः ।
प्रक्षालयामास षडास्यपीतौ
स्वार्थं मुदेऽसौ कलभाननोऽस्तु ॥ १३ ॥

सिञ्चाम नागं शिशुभावमाप्तं
केनापि सत्कारणतो धरित्र्याम् ।
वक्तारमाद्यं नियमादिकानां
लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् ॥ १४ ॥

आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्ष्या
सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गम् ।
विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकं
नमामि कान्तं द्विरदाननं तम् ॥ १५ ॥

हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः
पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः ।
मुनीन्सुरान्भक्तजनांश्च सर्वा-
-न्स पातु रथ्यासु सदा गजास्यः ॥ १६ ॥

द्वैपायनोक्तानि स निश्चयेन
स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा ।
दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौलि-
-स्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि ॥ १७ ॥

क्रीडातटान्ते जलधाविभास्ये
वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः ।
विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदा तं
विश्वेश्वरं वाग्भिरभिष्टुवन्ति ॥ १८ ॥

वाचां निमित्तं स निमित्तमाद्यं
पदं त्रिलोक्यामददत्स्तुतीनाम् ।
सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः
स्थाणोः परं रूपमसौ स पायात् ॥ १९ ॥

इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या
समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः ।
संसेव्यते चेन्दिरया नितान्तं
दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः ॥ २० ॥

इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरीसंवादे उच्छिष्ट गणेश स्तोत्रं समाप्तम् ।

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ Ucchista Ganapati Stotram Lyrics in Kannada

ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ಸಕಲಾರ್ಥದಂ ತಂ
ಸುವರ್ಣವರ್ಣಂ ಭುಜಗೋಪವೀತಮ್ |
ಗಜಾನನಂ ಭಾಸ್ಕರಮೇಕದಂತಂ
ಲಂಬೋದರಂ ವಾರಿಭವಾಸನಂ ಚ || ೧ ||

ಕೇಯೂರಿಣಂ ಹಾರಕಿರೀಟಜುಷ್ಟಂ
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪಾಶವರಾಭಯಾನಿ |
ಸೃಣಿಂ ಚ ಹಸ್ತಂ ಗಣಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಸಚಾಮರಸ್ತ್ರೀಯುಗಲೇನ ಯುಕ್ತಮ್ || ೨ ||

ಷಡಕ್ಷರಾತ್ಮಾನಮನಲ್ಪಭೂಷಂ
ಮುನೀಶ್ವರೈರ್ಭಾರ್ಗವಪೂರ್ವಕೈಶ್ಚ |
ಸಂಸೇವಿತಂ ದೇವಮನಾಥಕಲ್ಪಂ
ರೂಪಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ಜಗತಾಮಧೀಶಂ
ದೇವಾದಿವಂದ್ಯಂ ಸುಕೃತೈಕಗಮ್ಯಮ್ |
ಸ್ತಂಬೇರಮಾಸ್ಯಂ ನನು ಚಂದ್ರಚೂಡಂ
ವಿನಾಯಕಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ಭವಾಖ್ಯದಾವಾನಲದಹ್ಯಮಾನಂ
ಭಕ್ತಂ ಸ್ವಕೀಯಂ ಪರಿಷಿಂಚತೇ ಯಃ |
ಗಂಡಸ್ರುತಾಂಭೋಭಿರನನ್ಯತುಲ್ಯಂ
ವಂದೇ ಗಣೇಶಂ ಚ ತಮೋಽರಿನೇತ್ರಮ್ || ೫ ||

ಶಿವಸ್ಯ ಮೌಲಾವವಲೋಕ್ಯ ಚಂದ್ರಂ
ಸುಶುಂಡಯಾ ಮುಗ್ಧತಯಾ ಸ್ವಕೀಯಮ್ |
ಭಗ್ನಂ ವಿಷಾಣಂ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚಿತ್ತೇ
ಆಕೃಷ್ಟಚಂದ್ರೋ ಗಣಪೋಽವತಾನ್ನಃ || ೬ ||

ಪಿತುರ್ಜಟಾಜೂಟತಟೇ ಸದೈವ
ಭಾಗೀರಥೀ ತತ್ರ ಕುತೂಹಲೇನ |
ವಿಹರ್ತುಕಾಮಃ ಸ ಮಹೀಧ್ರಪುತ್ರ್ಯಾ
ನಿವಾರಿತಃ ಪಾತು ಸದಾ ಗಜಾಸ್ಯಃ || ೭ ||

ಲಂಬೋದರೋ ದೇವಕುಮಾರಸಂಘೈಃ
ಕ್ರೀಡನ್ಕುಮಾರಂ ಜಿತವಾನ್ನಿಜೇನ |
ಕರೇಣ ಚೋತ್ತೋಲ್ಯ ನನರ್ತ ರಮ್ಯಂ
ದಂತಾವಲಾಸ್ಯೋ ಭಯತಃ ಸ ಪಾಯಾತ್ || ೮ ||

ಆಗತ್ಯ ಯೋಚ್ಚೈರ್ಹರಿನಾಭಿಪದ್ಮಂ
ದದರ್ಶ ತತ್ರಾಶು ಕರೇಣ ತಚ್ಚ |
ಉದ್ಧರ್ತುಮಿಚ್ಛನ್ವಿಧಿವಾದವಾಕ್ಯಂ
ಮುಮೋಚ ಭೂತ್ವಾ ಚತುರೋ ಗಣೇಶಃ || ೯ ||

ನಿರಂತರಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಾನಪಟ್ಟೇ
ಲಗ್ನಾಂ ತು ಗುಂಜದ್ಭ್ರಮರಾವಲೀಂ ವೈ |
ತಂ ಶ್ರೋತ್ರತಾಲೈರಪಸಾರಯಂತಂ
ಸ್ಮರೇದ್ಗಜಾಸ್ಯಂ ನಿಜಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೧೦ ||

ವಿಶ್ವೇಶಮೌಲಿಸ್ಥಿತಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ
ಜಲಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನಿಜಪುಷ್ಕರೇಣ |
ಹರಂ ಸಲೀಲಂ ಪಿತರಂ ಸ್ವಕೀಯಂ
ಪ್ರಪೂಜಯನ್ಹಸ್ತಿಮುಖಃ ಸ ಪಾಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಸ್ತಂಬೇರಮಾಸ್ಯಂ ಘುಸೃಣಾಂಗರಾಗಂ
ಸಿಂದೂರಪೂರಾರುಣಕಾಂತಕುಂಭಮ್ |
ಕುಚಂದನಾಶ್ಲಿಷ್ಟಕರಂ ಗಣೇಶಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸ್ವಚಿತ್ತೇ ಸಕಲೇಷ್ಟದಂ ತಮ್ || ೧೨ ||

ಸ ಭೀಷ್ಮಮಾತುರ್ನಿಜಪುಷ್ಕರೇಣ
ಜಲಂ ಸಮಾದಾಯ ಕುಚೌ ಸ್ವಮಾತುಃ |
ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಾಮಾಸ ಷಡಾಸ್ಯಪೀತೌ
ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಮುದೇಽಸೌ ಕಲಭಾನನೋಽಸ್ತು || ೧೩ ||

ಸಿಂಚಾಮ ನಾಗಂ ಶಿಶುಭಾವಮಾಪ್ತಂ
ಕೇನಾಪಿ ಸತ್ಕಾರಣತೋ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಮ್ |
ವಕ್ತಾರಮಾದ್ಯಂ ನಿಯಮಾದಿಕಾನಾಂ
ಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಘ್ನಮ್ || ೧೪ ||

ಆಲಿಂಗಿತಂ ಚಾರುರುಚಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯಾ
ಸಂಭೋಗಲೋಲಂ ಮದವಿಹ್ವಲಾಂಗಮ್ |
ವಿಘ್ನೌಘವಿಧ್ವಂಸನಸಕ್ತಮೇಕಂ
ನಮಾಮಿ ಕಾಂತಂ ದ್ವಿರದಾನನಂ ತಮ್ || ೧೫ ||

ಹೇರಂಬ ಉದ್ಯದ್ರವಿಕೋಟಿಕಾಂತಃ
ಪಂಚಾನನೇನಾಪಿ ವಿಚುಂಬಿತಾಸ್ಯಃ |
ಮುನೀನ್ಸುರಾನ್ಭಕ್ತಜನಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾ-
-ನ್ಸ ಪಾತು ರಥ್ಯಾಸು ಸದಾ ಗಜಾಸ್ಯಃ || ೧೬ ||

ದ್ವೈಪಾಯನೋಕ್ತಾನಿ ಸ ನಿಶ್ಚಯೇನ
ಸ್ವದಂತಕೋಟ್ಯಾ ನಿಖಿಲಂ ಲಿಖಿತ್ವಾ |
ದಂತಂ ಪುರಾಣಂ ಶುಭಮಿಂದುಮೌಲಿ-
-ಸ್ತಪೋಭಿರುಗ್ರಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || ೧೭ ||

ಕ್ರೀಡಾತಟಾಂತೇ ಜಲಧಾವಿಭಾಸ್ಯೇ
ವೇಲಾಜಲೇ ಲಂಬಪತಿಃ ಪ್ರಭೀತಃ |
ವಿಚಿಂತ್ಯ ಕಸ್ಯೇತಿ ಸುರಾಸ್ತದಾ ತಂ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಾಗ್ಭಿರಭಿಷ್ಟುವಂತಿ || ೧೮ ||

ವಾಚಾಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಸ ನಿಮಿತ್ತಮಾದ್ಯಂ
ಪದಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಮದದತ್ಸ್ತುತೀನಾಮ್ |
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ವಂದ್ಯಂ ನ ಚ ತಸ್ಯ ವಂದ್ಯಃ
ಸ್ಥಾಣೋಃ ಪರಂ ರೂಪಮಸೌ ಸ ಪಾಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಇಮಾಂ ಸ್ತುತಿಂ ಯಃ ಪಠತೀಹ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾಹಿತಪ್ರೀತಿರತೀವ ಶುದ್ಧಃ |
ಸಂಸೇವ್ಯತೇ ಚೇಂದಿರಯಾ ನಿತಾಂತಂ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಸಂಘಂ ಸ ವಿದಾರಯೇನ್ನಃ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತಂತ್ರೇ ಹರಗೌರೀಸಂವಾದೇ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Leave a Comment