...

అంజనాద్రి Anjanadri Lyrics – Hanu Man – Sai Charan Bhaskaruni

Anjanadri Lyrics from Hanu Man is a newly launched Telugu song sung by Sai Charan Bhaskaruni, which features Teja Sajja, and Amritha Aiyer. Siva Shakthi Datta wrote the words for the Anjanadri song, Gowra Hari composed the music, and this song was published under Tips Telugu. K Niranjan Reddy produced this movie and Prasanth Varma directed this movie.

Anjanadri lyrics from Hanu Man by Sai Charan Bhaskaruni

Anjanadri Lyrics
Anjanadri Lyrics

Anjanadri Lyrics in Telugu

అంజనాద్రి పాయి సంతాలి కొరకాయి,
అహొరాత్రాములు తపస్సు చేసే,
వానర కేసరి కేసరి కులసతి,
కడుపు పంతగ|

జనించినదొక అసమాన,
బలొద్ధతుడు సమ్యుతుడు,
అంజనసుతుడు పవన నందనుడు|

అరుణ కిరణముల ఉదయార్కుని గణి,
అది పండిన తియని పండనుకుని,
సూర్యమండలము పట్టి తినలని ఊవ్విల్లూరే,
తన దేహం మతున రవి మరుగై జగము చీకటైపోగ|

అది అమరేంద్రుడు గమనించి తన,
ఇరావతమధిరోహించి,
అంజనేయుని సమీపించి తన వజ్రాయుధమును విసరగ,
అది పవన నందనుని హనువుని తాక,
చిందిన రక్త బింధువే విద్యుత్,
వేగంతో ధరణి స్థలి వంగ కడలిలో జొచ్చి,
వంగ కడలి అత్తదుగున గల శ్రీ,
రంగ శుక్తి గర్భమ్ము చేరి అట|

కాలక్రమమున ఘనిభవించి,
హనుమారుధిర మణి ఘ్రుణియై,
అర్హత గల ఒక సహృదయుదికై,
నిరంత నిశ్చల నిరీక్షణం,
వర్ష సహస్రక నిరీక్షణం,
నిరంత నిశ్చల నిరీక్షణం,
వర్ష సహస్రక నిరీక్షణం|

రచయిత: Siva Shakthi Datta

Anjanadri Lyrics in English

Anjanadri pai santhali korakai,
Ahoratramulu thapassu chese,
Vanara kesari kesari kulasathi,
Kadupu pantaga.

Janinchinadoka asamaana,
Baloddhathudu samyuthudu,
Anjanasuthudu pavana nandanudu.

Aruna kiranamula udayarkuni gani,
Adhi pandina thiyani pandanukuni,
Suryamandalamu patti thinalani uvvillure,
Thana dheham matuna ravi marugayi jagamu cheekataipoga.

Adhi amarendrudu gamaninchi thana,
Iravathamadhirohinchi,
Anjaneyuni samipinchi thana,
Vajrayudhamunu visaraga,
Adhi pavana nandanuni hanuvuni thaaka,
Chindina raktha bindhuve vidhyuth,
Vegamtho dharani sthali vanga kadalilo jocchi,
Vanga kadali attaduguna gala shri,
Ranga shukthi garbhammu cheri ata.

Kaalakramamuna ghanibhavinchi,
Hanumarudhira mani ghruniyai,
Arhatha gala oka sahrudhayudikai,
Nirantha nishchala nireekshanam,
Varsha sahasraka nirikshanam,
Nirantha nishchala nireekshanam,
Varsha sahasraka nireekshanam.

Written by: Siva Shakthi Datta

Anjanadri Lyrics Video Song

Anjanadri Song lyrics – Overview

అంజనాద్రి Anjanadri Song Lyrics Details
Movie Hanu Man(2024)
Song Anjanadri
Singer Sai Charan Bhaskaruni
Lyrics Written by Siva Shakthi Datta
Music Gowra Hari
Label Tips Telugu
Star Cast Teja Sajja, Amritha Aiyer

FAQs for Anjanadri Song lyrics

Who is the Music Director for the Movie “Hanu Man”?

Prasanth Varma is the Director of Hanu Man Movie.

What language is Hanu Man movie in?

Hanu Man is a Telugu Movie.

When was Hanu Man released?

Hanu Man was released on as per the scheduled date.

Who starred in the Movie Hanu Man?

The lead cast of Hanu Man includes Teja Sajja, Amritha Aiyer.

Who is the singer of “Anjanadri” in this song?

Anjanadri song is sung by Sai Charan Bhaskaruni.

Who is the Director of the Movie “Hanu Man”?

Prasanth Varma is the Director of the Movie Hanu Man.

Who wrote the lyrics of the “Anjanadri” song?

Siva Shakthi Datta wrote Anjanadri lyrics.

What is the music label for the Hanu Man movie’s soundtrack?

The music label for the Hanu Man movie’s soundtrack is Tips Telugu.

 

All songs list from Movie Hanu Man 2024

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.