హనుమాన్ చాలీసా Powerful Hanuman Chalisa Lyrics – Hanu Man – Sai Charan

హనుమాన్ చాలీసా Powerful Hanuman Chalisa Lyrics from Hanu Man is a newly launched Telugu song sung by Sai Charan, which features Teja Sajja, Amritha AiyerShiva Shakthi Datha wrote the words for the Powerful Hanuman Chalisa song, Gowra Hari composed the music, and this song was published under the Tips Telugu. K Niranjan Reddy produced this movie and Prasanth Varma directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

హనుమాన్ చాలీసా Powerful Hanuman Chalisa lyrics from Hanu Man by Sai Charan

Powerful Hanuman Chalisa lyrics
Powerful Hanuman Chalisa lyrics

Powerful Hanuman Chalisa lyrics – Overview

హనుమాన్ చాలీసా Powerful Hanuman Chalisa Lyrics Details
☢ Movie Hanu Man(2024)
📌 Song Powerful Hanuman Chalisa
🎤 Singer Sai Charan
✍️ Lyrics Written by Shiva Shakthi Datha
🎼 Music Gowra Hari
🏷️ Music Label/ Source Tips Telugu
✯ Star Cast Teja Sajja, Amritha Aiyer

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics Video Song

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ॥01॥

రామ దూత అతులిత బల ధామా ।
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ॥02॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥03॥

కంచన బరన విరాజ సువేసా ।
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥04॥

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।
కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ॥05॥

సంకర సువన కేసరీనందన ।
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ॥06॥

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర ।
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ॥07॥

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా ।
రామ లఖన సీతా మన బసియా ॥08॥

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా ।
వికటరూప ధరి లంక జరావా ॥09॥

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥10॥

లాయ సజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ॥11॥

(జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర)

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥12॥

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ॥13॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।
నారద శారద సహిత అహీశా ॥14॥

యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే ।
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥15॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా ।
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ॥16॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా ।
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా॥17॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥18॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ॥19॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥20॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥21॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥22॥

(జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర)

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై ।
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ॥23॥

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై ।
మహావీర జబ నామ సునావై ॥24॥

నాశై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥25॥

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥26॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ॥27॥

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥28॥

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥29॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥30॥

అష్టసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస బర దీన జానకీ మాతా ॥31॥

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥32॥

(జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర)

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥33॥

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ ।
జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ॥34॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥35॥

సంకట కటై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ॥36॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ ।
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ॥37॥

యహ శత బార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥38॥

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ॥39॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥40॥

Powerful Hanuman Chalisa Lyrics in English

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर |
जय कपीस तिहुं लोक उजागर ||

रामदूत अतुलित बल धामा |
अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ||

महाबीर बिक्रम बजरंगी |
कुमति निवार सुमति के संगी ||

कंचन बरन बिराज सुबेसा |
कानन कुंडल कुंचित केसा ||

हाथ बज्र अरु ध्वजा बिराजै |
कांधे मूंज जनेऊ साजै ||

संकर सुवन केसरी नंदन |
तेज प्रताप महा जग बन्दन ||

विद्यावान गुनी अति चातुर |
राम काज करिबे को आतुर ||

प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया |
राम लखन सीता मन बसिया ||

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा |
बिकट रूप धरि लंक जरावा ||

भीम रूप धरि असुर संहारे |
रामचंद्र के काज संवारे ||

लाय सजीवन लखन जियाये |
श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ||

(जय हनुमान ज्ञान गुन सागर
जय कपीस तिहुं लोक उजागर)

रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई |
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ||

सहस बदन तुम्हरो जस गावैं |
अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ||

सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा |
नारद सारद सहित अहीसा ||

जम कुबेर दिगपाल जहां ते |
कबि कोबिद कहि सके कहां ते ||

तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा |
राम मिलाय राज पद दीन्हा ||

तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना |
लंकेस्वर भए सब जग जाना ||

जुग सहस्र जोजन पर भानू |
लील्यो ताहि मधुर फल जानू ||

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। |
जलधि लांघि गये अचरज नाहीं ||

दुर्गम काज जगत के जेते |
सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ||

राम दुआरे तुम रखवारे |
होत न आज्ञा बिनु पैसारे ||

सब सुख लहै तुम्हारी सर ना |
तुम रक्षक काहू को डरना ||

(जय हनुमान ज्ञान गुन सागर
जय कपीस तिहुं लोक उजागर)

आपन तेज सम्हारो आपै |
तीनों लोक हांक तें कांपै ||

भूत पिसाच निकट नहिं आवै |
महाबीर जब नाम सुनावै ||

नासै रोग हरै सब पीरा |
जपत निरंतर हनुमत बीरा ||

संकट तें हनुमान छुड़ावै |
मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ||

सब पर राम तपस्वी राजा |
तिन के काज सकल तुम साजा ||

और मनोरथ जो कोई लावै |
सोइ अमित जीवन फल पावै ||

चारों जुग परताप तुम्हारा |
है परसिद्ध जगत उजियारा ||

साधु-संत के तुम रखवारे |
असुर निकंदन राम दुलारे ||

अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता |
अस बर दीन जानकी माता ||

राम रसायन तुम्हरे पासा |
सदा रहो रघुपति के दासा ||

(जय हनुमान ज्ञान गुन सागर
जय कपीस तिहुं लोक उजागर)

तुम्हरे भजन राम को पावै |
जनम-जनम के दुख बिसरावै ||

अन्तकाल रघुबर पुर जाई |
जहां जन्म हरि-भक्त कहाई ||

और देवता चित्त न धरई |
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ||

संकट कटै मिटै सब पीरा |
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ||

जै जै जै हनुमान गोसाईं |
कृपा करहु गुरुदेव की नाईं ||

जो सत बार पाठ कर कोई |
छूटहि बंदि महा सुख होई ||

जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा |
होय सिद्धि साखी गौरीसा ||

तुलसीदास सदा हरि चेरा |
कीजै नाथ हृदय मंह डेरा ||

FAQs for Powerful Hanuman Chalisa lyrics

Who is the Music Director for the Movie “Hanu Man”?

Prasanth Varma is the Director of Hanu Man Movie.

What language is Hanu Man movie in?

Hanu Man is a Telugu Movie.

When was Hanu Man released?

Hanu Man was released on as per the scheduled date.

Who starred in the Movie Hanu Man?

The lead cast of Hanu Man includes Teja Sajja, Amritha Aiyer.

Who is the singer of “Powerful Hanuman Chalisa” in this song?

Powerful Hanuman Chalisa song is sung by Sai Charan.

Who is the Director of the Movie “Hanu Man”?

Prasanth Varma is the Director of the Movie Hanu Man.

Who wrote the lyrics of the “Powerful Hanuman Chalisa” song?

Shiva Shakthi Datha wrote Powerful Hanuman Chalisa lyrics.

What is the music label for the Hanu Man movie’s soundtrack?

The music label for the Hanu Manmovie’s soundtrack is Tips Telugu.

 

All songs list from Movie the Hanu Man 2024

Leave a Comment