...

రామం రాఘవం Raamam Raaghavam Lyrics – RRR – Vijay Prakash

రామం రాఘవం Raamam Raaghavam Lyrics from RRR is a newly launched Telugu song sung by Vijay Prakash, Chandana Bala Kalyan, and Charu Hariharan, which features Jr NTR, Ram Charan, and Alia BhattK.Shivashakthi Datta wrote the words for the Raamam Raaghavam song, M M Keeravani composed the music, and this song was published under the Lahari Music – TSeries . D V V Danayya produced this movie and S S Rajamouli directed this movie. I would enjoy the lyrics, and many people have watched the video on YouTube. Enjoy the music.

రామం రాఘవం Raamam Raaghavam lyrics from RRR by Vijay Prakash

Raamam Raaghavam Lyrics
Raamam Raaghavam Lyrics

Raamam Raaghavam lyrics – Overview

రామం రాఘవం Raamam Raaghavam Lyrics Details
☢ Movie RRR(2022)
📌 Song Raamam Raaghavam
🎤 Singer Vijay Prakash, Chandana Bala Kalyan,
and Charu Hariharan
✍️ Lyrics Written by K.Shivashakthi Datta
🎼 Music M M Keeravani
🏷️ Music Label/ Source Lahari Music – TSeries
✯ Star Cast Jr NTR, Ram Charan, and Alia Bhatt

Raamam Raaghavam Lyrics Video Song

Raamam Raaghavam Lyrics in Telugu

ఓ యెలే యెలే యా
ఓ యే లే యా జరిమా పా మా ప దా
పా మా గ స రి గా మా గ రి స
నిసరిస నిసరిస నిసరిసా

రామమ్ రామమ్
రామమ్ రామమ్
రామం రాఘవం
రణధీరం రాజసం

రుద్ర ధనుస్సమ సమాన
స్వధనుష్టంకాన భయభ్రాంత శాద్రవం

రామం రాఘవం
రణధీరం రాజసం
రామం రాఘవం
రణధీరం రాజసం

ఘాండీవ ముక్త పుంఖానుపుంఖ
శరపరంపరాహ ధవళీశతం

రామం రాఘవం
రణధీరం రాజసం
రామం రాఘవం
రణధీరం రాజసం

హస్తినాపుర సమస్తదితస్తి
కుంభస్థలది చరణ్ నటరాజం
నటరాజం

హస్తినాపుర సమస్తదితస్తి
కుంభస్థలది చరణ్ నటరాజం

హస్తినాపుర సమస్తదితస్తి
కుంభస్థలది చరణ్ నటరాజం

రామం రాఘవం
రణధీరం రాజసం
రామం రాఘవం
రణధీరం రాజసం

Raamam Raaghavam Lyrics in English

O Yele Yele Yaa
O Ye Le Yaa Jarimaa
Pa Ma Pa Da
Pa Ma Ga Sa Ri Ga Ma Ga Ri Sa
Nisarisa Nisarisa Nisarisaa

Raamam Raamam
Raamam Raamam
Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

Rudra Dhanussama Samaana
Swadhanushtankaana
Bhayabraantha Shaadravam

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam
Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

Ghaandeeva Mukhta
Punkhaanupunkha
Sharaparamparaaha
Dhavaleeshatham

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

Hasthinaapura Samasthadhithashti
Kumbhasthaladi Charan
Nataraajam Nataraajam

Hasthinaapura Samasthadhithashti
Kumbhasthaladi Charan Nataraajam

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam
Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

FAQ’s for Raamam Raaghavam lyrics

Who is the singer of “Raamam Raaghavam” in this song?

Raamam Raaghavam song is sung by Vijay Prakash, Chandana Bala Kalyan, and Charu Hariharan.

Who wrote the lyrics of the “Raamam Raaghavam” song?

Raamam Raaghavam lyrics were written by K.Shivashakthi Datta.

Which movie “Raamam Raaghavam” song is from?

Raamam Raaghavam song is from the “RRR” Telugu movie.

Who has been featured in this movie?

RRR movie starring Jr NTR, Ram Charan, and Alia Bhatt.

 

All songs list from Movie RRR 2022

Liked It, Share It with Your Loved Ones!

Leave a comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.